Statut

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki - Statut Szkoły

Statut

Zespołu Szkół Budowlanych

w Zielonej Górze

 

 

Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, działa na podstawie: 

1)      ustawy z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 – t.j. z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014
z późn. zm.),

5)      rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

6)      uchwały nr LI/60/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

 

 Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

1.      Nazwa zespołu szkół brzmi:

 

 „Zespół Szkół Budowlanych

im. Tadeusza Kościuszki
 w Zielonej Górze”

 

2.      Siedziba zespołu:               Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

 

§ 2.

 

1.      W skład Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze wchodzą młodzieżowe szkoły

ponadgimnazjalne:

1)      trzyletnie liceum profilowane, na podbudowie programowej gimnazjum, o nazwie:

 

„I Liceum Profilowane

w Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki
w Zielonej Górze”

 

kształcące w profilach:

a)      kształtowanie środowiska,

b)      leśnictwo i technologia drewna,

 

 

2)      czteroletnie technikum, na podbudowie programowej gimnazjum, o nazwie:

 

„Technikum Nr 1

w Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

w Zielonej Górze”

kształcące w zawodach:

a)      technik budownictwa,

b)      technik geodeta,

c)      technik technologii drewna,

d)      technik urządzeń sanitarnych,

e)      technik drogownictwa,

f)        technik inżynierii środowiska i melioracji.

2.      Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze prowadzi oddziały dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych do całkowitego ich wygaśnięcia.

3.      Do oddziałów, o których mowa w ust. 2 stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych szkół ponadpodstawowych.

4.      Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, zwany dalej „szkołą”, jest szkołą publiczną

 

§ 3.

 

1.      Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zielona Góra.

2.      Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział  2

Cele i zadania szkoły.

 

§ 4.

 

1.      Celem szkoły jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny
i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę muszą mieć na celu dobro uczniów i gwarantować członkom społeczności szkolnej uczniom, nauczycielom i rodzicom poszanowanie ich godności, praw oraz światopoglądu.

2.      Do zadań szkoły należy, w szczególności:

1)      umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania matury,

2)      wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności ogólnozawodowe i ich przygotowanie  do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3)      wykształcenie u uczniów zestawu umiejętności zawartych w podstawie programowej dla danego zawodu,

4)      motywowanie uczniów do podwyższania kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do kształcenia ustawicznego,

5)      przygotowanie aktywnych, mobilnych i skutecznie działających pracowników gospodarki rynkowej z umiejętnością podejmowania prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

6)      umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie przez nich indywidualnych programów nauczania , a także - w uzasadnionych przypadkach - ukończenie szkoły w skróconym czasie,

7)      rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

8)      przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

9)      umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

10)  zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

11)  upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa,

12)  zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły lub poza terenem szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, imprez
i uroczystości,

13)  powierzenie każdego oddziału szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi,

14)  otaczanie szczególną troską uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz uczniów niepełnosprawnych poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli i kolegów,

15)  otaczanie opieką i organizowanie pomocy socjalnej uczniom znajdującym się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

16)  utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania,

17)  współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia poprzez pomoc rodziców lub ich udział zarówno w działaniach edukacyjnych, jak
i wychowawczych wobec swoich dzieci,

18)   zapewnienie rodzicom informacji wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także informacji dotyczących postępów w nauce swego dziecka, jego zachowania i przyczyn niepowodzeń,

19)  współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi szkołami w kraju i zagranicą.

3.      Szkoła realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonymi przez radę pedagogiczną programami: wychowawczym i profilaktyki, zaopiniowanymi przez radę rodziców i samorząd uczniowski.

 

 

Rozdział  3

Organy szkoły.

 

§ 5.

Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      samorząd uczniowski,

4)      rada szkoły oraz rada rodziców, jeżeli zostaną utworzone.

 

§ 6.

Dyrektor

1.      Dyrektor szkoły:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje nadzór nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      ustala profile kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym
w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty,

5)      ustala zawody w technikum w porozumieniu z organem prowadzącym po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz powiatowej rady zatrudnienia,

6)      wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej,

7)      skreśla uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
w drodze decyzji administracyjnej,

8)      zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

9)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

10)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,

11)  wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, nadanych ustawą o systemie oświaty, o ile są sprzeczne
z prawem i zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący  nadzór pedagogiczny,

12)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez  radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

13)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

14)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

2.      Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
 i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor, w szczególności decyduje
w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, powierzania stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

3.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

§ 7.

Rada pedagogiczna

1.      W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły współodpowiedzialnym za realizację jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.

3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy i uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,

4)      przygotowywanie projektów zmian w statucie do uchwalenia przez radę szkoły, jeżeli została utworzona,

5)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5.      Rada pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2)      możliwość podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

3)      projekt planu finansowego szkoły,

4)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)      powierzanie stanowiska wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych
 oraz odwołania z tych stanowisk.

6.      Rada pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczycieli z funkcji kierowniczej .

7.      Rada pedagogiczna organizuje zebrania plenarne na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.

8.      Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej określa jej regulamin.

 

§ 8.

Samorząd uczniowski

 

1.      W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej "samorządem".

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.      Zasady działania samorządu określa regulamin.

4.      Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażanie opinii o jej działalności.

5.      Samorząd wyraża opinię w sprawie skreślenia osoby z listy uczniów szkoły.

6.      Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem,

6)      prawo wyboru i opiniowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 9.

Rada rodziców

 

1.      W szkole może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.      Zasady tworzenia rady rodziców określa ogół rodziców uczniów szkoły.

3.      Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

5.      Szczegółowe zasady działania rady rodziców określa jej regulamin.

 

§ 10.

Rada szkoły

 

1.        W szkole może działać rada szkoły.

2.        Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,
a w szczególności:

1)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

2)      opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy o znaczeniu istotnym dla szkoły,

3)      opiniuje powierzanie stanowiska wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk,

4)      może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela,

5)      uchwala zmiany w statucie szkoły.

3.        W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:

1)      nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

2)      rodzice wybrani przez ogół rodziców,

3)      uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

4.        Rada szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób.

5.        Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor na łączny wniosek samorządu uczniowskiego
i rady rodziców. Wniosek określa liczbę osób wchodzących w skład rady szkoły.

6.        Przedstawicieli nauczycieli, rodziców, uczniów do rady szkoły wyłaniają spośród siebie, w liczbie określonej we wniosku o powstaniu rady, poszczególne organy w wyborach powszechnych, równych bezpośrednich, w głosowaniu tajnym większością głosów. Wybrani zostają kandydaci w liczbie określonej we wniosku, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kolejnych kandydatów równej liczby głosów wybory  powtarza się aż do wyłonienia kandydatów.

7.        Nowy wybrany organ ma obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu
w głosowaniu jawnym, poprzez:

1)      wybór przewodniczącego i jego zastępcy,

2)      wybór sekretarza.

8.         Kadencja rady szkoły trwa trzy lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznie zmiany do jednej trzeciej składu rady.

9.        W posiedzeniach rady szkoły może brać udział dyrektor szkoły z głosem doradczym.
Do udziału w pracach i posiedzeniach rady mogą być zaproszone również inne osoby,
ale tylko z głosem doradczym.

10.    Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności.

11.    Zebrania rady szkoły są protokołowane.

12.    W celu wspierania statutowej działalności szkoły, rada szkoły może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych środków określa regulamin.

 

§ 11.

 

Współdziałanie organów szkoły i rozwiązywanie sporów między nimi

 

1.        Działalność organów szkoły oparta jest na wzajemnej współpracy dla dobra całej społeczności szkolnej.

2.        Organy szkoły współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów i sytuacjach konfliktowych wewnątrz szkoły. Mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach  swoich kompetencji w sposób określony w regulaminach działalności.

3.        W przypadku rozbieżności stanowisk między organami szkoły ostateczną decyzję
w sprawie podejmuje dyrektor, po wysłuchaniu przedstawicieli zainteresowanych stron.

 

 

Rozdział  4

Organizacja szkoły.

 

§ 12.

 

1.        Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy  z dniem
31 sierpnia następnego roku.

2.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, terminy egzaminów maturalnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 13.

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Prezydent Miasta Zielona Góra, po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty, do dnia 30 maja danego roku.

 

§ 14.

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania  sporządzonym zgodnie z ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego.

2.    Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział powinna wynosić nie mniej niż 28 uczniów.

3.    Podział oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa (zajęcia laboratoryjne, języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia praktycznej nauki zawodu) określają możliwości finansowe, baza materialna i dydaktyczna szkoły oraz ramowe plany nauczania.

4.     Podział na grupy na zajęciach praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.

5.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. Podstawowym zadaniem zespołu jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania
z zakresu kształcenia ogólnego, ogólnozawodowego i kształcenia zawodowego.

6.    Nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

7.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

8.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości
i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 15.

 

1.        Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

1)        obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)        praktyczna nauka zawodu,

3)        zajęcia edukacyjne fakultatywne,

4)        nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2.        Zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w  zespołach międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.

3.        Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.

4.        Godzina zajęć praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.

 

§ 16.

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 17.

 

1.        Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów uczniów oraz wydawania świadectw określają odrębne przepisy.

2.        Szczegółowe zasady oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu.

 

§ 18.

 

1.        Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)        pomieszczeń dydaktycznych z odpowiednim wyposażeniem, w tym laboratoriów
i pracowni specjalistycznych (przedmiotowych, komputerowych),

2)        warsztatów szkolnych,

3)        biblioteki z czytelnią,

4)        obiektów sportowych,

5)        pomieszczenia dla organizacji uczniowskich,

6)        pokoju nauczycielskiego,

7)        gabinetu pielęgniarki,

8)        szatni i innych pomieszczeń użytkowych.

2.        Szkoła udostępnia urządzenia, pomieszczenia i obiekty sportowe osobom trzecim na warunkach określonych przez dyrektora. Udostępnienie bazy szkoły może nastąpić pod warunkiem, że w pierwszej kolejności baza ta zabezpieczy statutowe zadania szkoły.

3.        Warsztaty szkolne są zorganizowane w systemie pracownianym.

4.        Praktyczna nauka zawodu może odbywać się poza pracowniami warsztatów szkolnych np.: w placówkach kształcenia ustawicznego lub praktycznego, u pracodawców - na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

5.        Szczegółowe zasady korzystania z pracowni, pomieszczeń warsztatów szkolnych
i obiektów sportowych określają ich regulaminy.

6.        Biblioteka szkolna jest pracownią, która służy:

1)        realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań edukacyjnych
i wychowawczych szkoły,

2)        doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,

3)        popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej,

4)        popularyzowaniu wiedzy o nowościach wydawniczych,

5)        gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów,

6)        korzystaniu ze zbiorów czytelni i wypożyczaniu ich do domu,

7)        prowadzeniu przysposobienia czytelniczo – informacyjnego.

7.        Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

8.        Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin biblioteki i czytelni. Regulamin musi być wywieszony w miejscu widocznym dla korzystających z biblioteki lub czytelni.

9.        Godziny pracy biblioteki określa corocznie dyrektor w zależności od potrzeb szkoły .

10.    Do obowiązków nauczyciela -bibliotekarza należy :

1)        prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,

2)        dokonywanie zakupów książek i czasopism uwzględniających potrzeby czytelników,

3)        ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów,

4)        organizacja i nadzorowanie wypożyczeń,

5)        prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo – informacyjnego,

6)        szerzenie edukacji czytelniczej, poradnictwo w doborze książek,

7)        opieka nad młodzieżą korzystającą z czytelni, okresowa analiza czytelnictwa,

8)        współpraca z nauczycielami, uczniami, innymi bibliotekami księgarniami
w realizacji zadań statutowych biblioteki szkolnej.

 

 

Rozdział  5

Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

 

§ 19.

 

1.        W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy nie będący nauczycielami: ekonomiczno-administracyjni i obsługi.

2.        Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

3.        W szkole przy co najmniej 12 oddziałach, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

4.        Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 20.

 

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2.      Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

3.      Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

               1)          realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki na zajęciach w klasach
 i zespołach,

               2)          współpraca w ramach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych w celu wyboru programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

               3)          ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
w czasie lekcji, przerw między nimi i innych zajęć organizowanych w ramach działalności statutowej szkoły,

               4)          pełnienie dyżurów między zajęciami edukacyjnymi w miejscu i czasie określonym przez dyrektora,

               5)          ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

               6)          wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

               7)          bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

               8)          udzielanie informacji o wynikach dydaktyczno-wychowawczych ucznia: rodzicom, wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej,

               9)          udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb ucznia,

           10)          doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

           11)          dbałość o powierzone mienie, pomoce dydaktyczno- wychowawcze, sprzęt szkolny oraz wygląd estetyczny szkoły i jej otoczenia.

4.      Nauczyciel – wychowawca oddziału:

               1)          tworzy warunki wspomagające rozwój uczniów,

               2)           inspiruje i wspomaga działania powierzonego mu zespołu,

               3)           pomaga w rozwiązywaniu konfliktów zarówno w zespole uczniów, jak i między klasą a innymi członkami społeczności szkolnej,

               4)          uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze zespołu nauczycieli uczących w jego klasie, wobec ogółu uczniów klasy a także tych którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka ( dotyczy uczniów szczególnie uzdolnionych a także uczniów z różnymi niepowodzeniami i trudnościami),

               5)          współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,

               6)          utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w sprawach postępów w nauce
i zachowaniu.

5.      Obowiązkiem nauczyciela jest także:

               1)          wypełnianie poleceń i zarządzeń dyrektora szkoły,

               2)          rzetelne dokumentowanie swojej pracy poprzez dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć zespołów międzyoddziałowych, fakultatywnych i pozalekcyjnych w dniu, w którym zajęcia zostały przeprowadzone,

               3)          w przypadku pełnienia obowiązków wychowawcy, ponadto:

a)      wypełnianie arkuszy ocen i świadectw szkolnych zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b)      prowadzenie dziennika lekcyjnego swojej klasy,

c)       przygotowywanie charakterystyki klasy i poszczególnych uczniów.

 

§ 21.

 

1.        Zadaniem pracowników pełniących administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły jest zapewnienie szkole warunków do realizacji jej zadań statutowych.

2.        Zakresy zadań i obowiązków tych pracowników określa dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział  6

Uczniowie.

 

§ 22.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów

 

1.        Rekrutacja uczniów do szkoły prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.        Przy ubieganiu się o przyjęcie do technikum kandydat określa zawód, natomiast przy ubieganiu się do liceum profilowanego-profil kształcenia.

3.        Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4.        O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły decyduje:

1)        liczba punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny,

2)        liczba punktów za wybrane zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

3)        liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia.

5.        Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6.        Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust.3 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc w szkole.

7.        Szczegółowe zasady przyjęcia do szkoły określa załącznik nr 2 do statutu.

 

§ 23.

Prawa uczniów

 

1.        Uczeń ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i opieki wychowawczej,

2)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

3)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

4)         rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

5)        zmiany profilu kształcenia w trybie określonym przez radę pedagogiczną,

6)        pomocy w przypadku trudności w nauce, zdarzeń losowych,

7)        organizacji indywidualnego toku nauki oraz organizacji indywidualnego nauczania na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

8)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

9)        warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

10)    swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i uczuć religijnych o ile nie naruszają one dobra innych osób,

11)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole,

12)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych na zasadach określonych przez dyrektora,

13)     korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły.

2.        W przypadku naruszenia praw uczeń lub w jego imieniu samorząd uczniowski może złożyć skargę do dyrektora szkoły z zachowaniem następującego trybu:

1)      skarga ma formę pisemną,

2)      złożenie skargi powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie od dnia naruszenia prawa ucznia.

 

§ 24.

Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminach , a zwłaszcza:

1)      szanować i współtworzyć tradycję szkoły,

2)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3)      efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, pracować rzetelnie, sumienne i samodzielnie nad wzbogacaniem swojej wiedzy,

4)      godnie i uczciwie postępować w każdej sytuacji, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli innych pracowników szkoły,

5)      w miarę swoich możliwości służyć pomocą innym,

6)      mieć poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz wszechstronny rozwój, a w szczególności bezwzględnie unikać posiadania, zażywania i rozprowadzania środków odurzających i narkotyków; bezwzględnie przestrzegać zakazu spożywania alkoholu;

7)      dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce
i przybory szkolne.

 

§ 25.

Nagrody

 

Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a także pracę
społeczną uczeń może być nagrodzony:

1)      pochwałą udzielona przez nauczyciela (wychowawcę) wobec klasy,

2)      pochwałą dyrektora wobec uczniów danego poziomu klas,

3)      pochwałą dyrektora wobec całej społeczności,

4)      listem pochwalnym do rodziców,

5)      nagrodą rzeczową,

6)      stypendium.

 

§ 26.

Kary

 

1.      Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, w szczególności za opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, naruszanie porządku społecznego lub działanie przeciwko zdrowiu własnemu i innych, uczeń może zostać ukarany:

1)      upomnieniem udzielonym przez wychowawcę,

2)      upomnieniem lub naganą udzieloną przez dyrektora szkoły,

3)      zawieszeniem w prawach ucznia przez dyrektora szkoły do czasu wyjaśnienia okoliczności czynu nagannego i podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną,

4)      usunięciem ze szkoły decyzją dyrektora szkoły na mocy uchwały rady pedagogicznej
i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

2.      Uczeń może odwołać się od nałożonej kary, w imieniu własnym, za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych) lub samorządu szkolnego , w trybie określonym w § 23 ust.2.

3.      Udzielona kara może być zawieszona na okres próbny, nie dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu szkolnego, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły oraz rady rodziców.

4.      Odwołanie od nałożonych kar rozpatruje rada pedagogiczna.

5.      Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów jeżeli w sposób rażący naruszył postanowienia zawarte w statucie i regulaminach obowiązujących w szkole, a podjęte środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

6.      Skreślenie z listy uczniów może nastąpić za:

1)        narażanie zdrowia lub życia innych osób, działania na szkodę innych,

2)        zażywanie lub posiadanie narkotyków, za powtarzające się nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu lub palenie papierosów,

3)        częste opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,

4)        rażące łamanie obowiązków ucznia, za które otrzymał inne kary przewidziane
w statucie, lecz nie spowodowało to zmiany jego postawy.

 

 

Rozdział  7

 

Mienie, rachunkowość i system kontroli wewnętrznej.

 

§ 27.

 

1.        Szkoła jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

2.        Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.

3.        Mienie szkoły jest mieniem Miasta Zielona Góra.

4.        Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest dyrektor w granicach ustawy
o systemie oświaty, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta Zielona Góra.

5.        Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra, w szczególności w sprawach dotyczących:

1)      prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole w środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

2)      przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

3)      przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

§ 28.

 

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 29.

 

1.        W szkole działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zapewniający celowość, gospodarność i rzetelność oraz legalność podejmowanych działań.

2.        System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez dyrektora szkoły.

3.        Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje dyrektor, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.

 

 

Rozdział  8

Postanowienia końcowe.

 

§ 30.

 

Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze używa pieczęci urzędowej z godłem państwa
w środku i napisem w otoku:

 

„Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze”

 

zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 31.

 

Zmiany w statucie dokonuje rada szkoły na  podstawie przygotowanego przez radę pedagogiczną projektu zmian. Do czasu powstania rady szkoły zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna.

 

§ 32.

 

1.        Regulaminy działalności, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców rady szkoły uchwalone przez te organy, a także inne przepisy wewnętrzne szkoły, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wydane na jej podstawie oraz inne przepisy regulujące działalność szkół publicznych.

 

§ 33.


Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 roku.

 


 

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania
i
promowania uczniów

a)                   

b)                  Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków
 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).

§ 1.

c)                  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania opracowanych w oparciu o podstawy programowe oraz formułowaniu oceny.

§ 2.

d)                  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)         pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)         motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)         dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wycho­wawczej.

§ 3.

e)                  Oceniane wewnątrzszkolne obejmuje:

1)         formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2)         bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,

3)         przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)         ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

§ 4.

1.       Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

1)         uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych,

2)          rodziców na pierwszym zebraniu.

2.       Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o sposobach oceniania zachowania.

§ 5.

1.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

3.      Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce jest ciągła i systematyczna.

4.      Nauczyciele sprawdzają poziom wiadomości i umiejętności ucznia stosując różne formy zarówno ustne jak i pisemne, takie jak: wypowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany, dyskusje i debaty, prace domowe, referaty, aktywność, udział w olimpiadach, konkursach.

5.      Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w terminie do dwóch tygodni od dnia napisania.

6.      Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia do wglądu w swojej obecności pisemną pracę ucznia.

7.      Prace kontrolne są archiwizowane przez nauczyciela przez okres jednego roku.

§ 6.

1         Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania.

2         Wymagania obniżone na podstawie opinii poradni dotyczą wyłącznie konkretnego ucznia i mają formę pisemną.

3         Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności uwzględnić pracowitość, sumienność i wysiłek wkładany przez ucznia w realizowaniu specyficznych wymagań tego przedmiotu.

§ 7.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia na czas określony z zajęć wychowa­nia fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalistę.

§ 8.

1         Klasyfikację przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym.

2         Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1)         pierwszy semestr kończy się wraz z rozpoczęciem ferii zimowych,

2)         drugi semestr kończy się wraz z zakończeniem zajęć szkolnych w terminach określonych organizacją roku szkolnego.

3         Na koniec pierwszego semestru przeprowadza się klasyfikację śródroczną a na koniec drugiego semestru końcoworoczną. Terminarz klasyfikacji na dany rok szkolny określa dyrektor.

4         Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy jej ustalaniu należy uwzględnić rangę poszczególnych form oceniania.

5         O zagrożeniach oceną niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną nauczyciele informują wychowawców, a wychowawcy, w formie pisemnej rodziców, na co najmniej 3 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

6         Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej:

1)         nauczyciele prowadzący dany przedmiot informują ustnie uczniów o przewidywanych dla nich ocenach,

2)         wychowawcy informują ustnie uczniów o przewidywanych ocenach z zachowania,

3)         wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na zebraniach o przewidywanych ocenach z przedmiotów objętych planem nauczania oraz z zachowania.

4)         przewidywane oceny nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego w ostatnią rubrykę przed oceną klasyfikacyjną.

7         Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne zatwierdza rada pedagogiczna.

8         Uczeń, który uzyskał śródroczną ocenę niedostateczną zobowiązany jest do zaliczenia treści programowych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem.

§ 9.

1.       Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według skali:

1)         stopień celujący               -        symbol cyfrowy 6

2)         stopień bardzo dobry        -        symbol cyfrowy 5

3)         stopień dobry                  -        symbol cyfrowy 4

4)         stopień dostateczny         -        symbol cyfrowy 3

5)         stopień dopuszczający      -        symbol cyfrowy 2

6)         stopień niedostateczny     -        symbol cyfrowy 1

2.       Przy ocenach cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaku plus (+) lub minus (-).

3.       Przy ustalaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych i formułowaniu oceny w skali, o której mowa w § 9. ust.1 nauczyciel przyjmuje następujące kryteria:

1)      celująca /6/ - wiedza i umiejętności ucznia przewyższają poziom osiągnięć edukacyjnych, które zakłada program realizowany przez nauczyciela. Uczeń jest twórczy, wykazuje dużą samodzielność i potrafi w sposób oryginalny zaprezentować efekty swojej pracy. Pracuje systematycznie,

2)      bardzo dobra /5/ - wiedza i umiejętności ucznia w pełni odpowiadają najwyższemu poziomowi osiągnięć edukacyjnych przewidzianych programem realizowanym przez nauczyciela. Ewentualne niepowodzenia są sporadyczne,

3)       dobra /4/ - wiedza i umiejętności ucznia nie w pełni odpowiadają najwyższemu poziomowi przewidzianemu programem nauczania, ale wystarczają by z powodzeniem opanować następne treści edukacyjne,

4)      dostateczna /3/ - wiedza i umiejętności ucznia odpowiadają podstawowemu zakresowi wymagań i wystarczają do opanowania dalszych treści na poziomie podstawowym. Mogą natomiast nastąpić trudności w przyswajaniu treści wykraczających ponad ten poziom,

5)      dopuszczająca /2/ - wiedza i umiejętności ucznia są nieco poniżej poziomu podstawowych wymagań przewidzianych programem, co utrudnia, ale nie uniemożliwia opanowania kolejnych treści z zakresu danego przedmiotu oraz przedmiotów pokrewnych,

6)      niedostateczna /1/ - wiedza i umiejętności ucznia są zdecydowanie poniżej poziomu podstawowych wymagań określonych w realizowanym programie. Nie jest zatem możliwe dalsze przyswajanie wiedzy z zakresu danego przedmiotu oraz przedmiotów pokrewnych.

§ 10.

Szczegółowe kryteria dla jednorodnych zajęć edukacyjnych mogą ustalać nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych.

§ 11.

1.       Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.       Oceny z zachowania: śródroczną i końcoworoczna ustala się według skali:

1)      - wzorowe,

2)      - dobre,

3)      - poprawne,

4)      - nieodpowiednie.

3.       Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów oraz promocję lub ukończenie szkoły.

4.       Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie.

5.       Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6.       Przy formułowaniu oceny z zachowania w skali, o której mowa w § 11 ust. 2 wychowawca uwzględnia następujące kryteria:

1)             zachowanie wzorowe –uczeń odznacza się szczególnie wysoką kulturą osobistą, jest uczciwy, prawdomówny i koleżeński i bardzo obowiązkowy. Aktywnie bierze udział w życiu społeczności szkolnej, wzorowo przygotowuje się do zajęć szkolnych. Rozwija swoje zdolności i umiejętności np. poprzez udział w olimpiadach, konkursach i zawodach. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu. Nie ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki). Nie wchodzi w konflikt z prawem. Grono pedagogiczne wysoko ocenia postawę ucznia.

2)             zachowanie dobre - uczeń odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest obowiązkowy
i systematyczny w traktowaniu obowiązków szkolnych. Jest zaangażowany w działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu. Nie ulega nałogom. Nie wchodzi w konflikt z prawem. Grono pedagogiczne pozytywnie ocenia jego postawę.

3)             zachowanie poprawne – uczeń poprawnie ale niezbyt sumiennie wypełnia obowiązki szkolne (sporadycznie spóźnia się, nie zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych). Jego kultura osobista budzi pewne zastrzeżenia. W małym stopniu przejawia zainteresowanie życiem klasy i szkoły. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu. Nie ulega nałogom. Nie wchodzi w konflikt z prawem. Grono pedagogiczne zgłasza pewne uwagi dotyczące jego postawy.

4)             zachowanie nieodpowiednie - uczeń który permanentnie nie spełnia obowiązków szkolnych. Nie przestrzega zasad kultury osobistej (jest arogancki, narusza poczucie godności kolegów
i innych osób). Narusza zasady współżycia społecznego. Nie angażuje się w życie klasy i szkoły. Grono pedagogiczne zgłasza liczne uwagi dotyczące postawy ucznia.

§ 12.

1.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, z powodu braku podstaw wynikających z opuszczenia powyżej 50% przewidzianych planem zajęć.

2.       Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, dwóch lub wszystkich przedmiotów.

3.       Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.       Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych, który nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny lub jest nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedli­wionych z dwóch lub więcej przedmiotów zostaje skreślony z listy uczniów.

5.       Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

6.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną na piśmie do dyrektora szkoły.

7.       Uczniowie uprawnieni do egzaminu klasyfikacyjnego zdają go w terminie do 4 tygodni po rozpoczęciu nowego semestru (lecz nie wcześniej niż jeden tydzień po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej) lub w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin ten uzgadniany jest z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny w innym terminie.

8.       Do przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

7)         dyrektor, lub nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole - jako przewodniczący,

8)         nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator,

9)         nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji .

9.       Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

10.   Zadania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.

11.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu oraz ocenę śródroczną lub końcoworoczną ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się: pytania egzaminacyjne, pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia.

12.   Ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.

§ 13.

1.       Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub w przypadku klasy najwyższej kończy szkołę, jeżeli został sklasyfikowany i otrzymał ze wszystkich przewidzianych planem nauczania przedmiotów, oceny wyższe od niedostatecznej.

2.       Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (śródrocznej).

3.       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może na pisemna prośbę, zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

4.       Pisemne podania o egzamin poprawkowy uczniowie składają w terminie do dwóch dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej do dyrektora szkoły.

5.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1)         dyrektor szkoły lub nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole - jako przewodniczący,

2)         nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator,

3)         nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

7.       Nauczyciel, o którym mowa w  ust 5.pkt. 2 może być zwolniony na własna prośbę z udziału w pracy komisji. W takim przypadku oraz w innych szczególnie uzasadnionych dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły.

8.       Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

9.       Zadania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.

10.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu zadania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do proto­kołu załącza się: pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11.   Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, ma prawo do egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12.   Ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.

13.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 14.

1.       Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od ocen śródrocznych
i końcoworocznych w formie pisemnej, najpóźniej na trzy dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

2.       W przypadku odwołania od oceny z zachowania wychowawca ma obowiązek złożenia uzasadnienia oceny na piśmie. Po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji pisemne uzasadnienie oceny z zachowania, wystawionej przez wychowawcę, otrzymuje osoba odwołująca się od oceny.

3.       Jeżeli odwołanie dotyczy ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub końcoworocznych z zajęć edukacyjnych uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu weryfikującego ocenę.

4.       Egzamin weryfikujący ocenę przeprowadza się w terminie jednego dnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5.       Egzamin weryfikujący ocenę przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1)      dyrektor lub nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole - jako przewodniczący,

2)      nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator,

3)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji

6.       Egzamin weryfikujący ocenę przeprowadza się w trybie egzaminu poprawkowego.

7.       Ocena ustalona w drodze egzaminu weryfikującego jest ostateczna.

§ 15.

Nauczyciele zobowiązani są na bieżąco prowadzić dokumentację o wynikach i postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu w dziennikach zajęć edukacyjnych (w dniu odbycia zajęć), arkuszach ocen (z klasyfikacji śródrocznej do rozpoczęcia drugiego semestru, z klasyfikacji końcoworocznej do rozpoczęcia ferii letnich).

 


 

Zasady rekrutacji

 

 

Regulamin został opracowany na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 97, poz. 1054 z późn. zm.).

 

§ 1.

 

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

§ 2.

 

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

§3.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 4.

§ 4.

 

1.       O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły decyduje suma punktów za:

1)      egzamin gimnazjalny

2)      oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych :

a)      języka polskiego,

b)      historii,

c)      wiedzy o społeczeństwie,

d)      języka obcego,

e)      matematyki,

f)       fizyki z astronomią

g)      chemii,

h)      biologii,

i)        geografii,

j)        informatyki,

3)      ocenę ze sprawowania,

4)      status finalisty konkursu w okresie nauki w gimnazjum,

5)      inne sukcesy.

 

2.       Uczeń może otrzymać za egzamin gimnazjalny maksymalnie 100 punktów.

 

3.       Uczeń otrzymuje sumę punktów za oceny z zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust.1
pkt 2, zgodnie z następującą skalą:

1)ocena celująca-             6 punktów,

2)ocena bardzo dobra-     5 punktów

3)ocena dobra-                 4 punkty,

4)ocena dostateczna-       3 punkty,

5)ocena dopuszczająca-   2 punkty

 

4.       Uczeń otrzymuje za ocenę ze sprawowania:

1)     wzorową-  10 punktów,

2)     dobrą –        5 punktów,

3)     poprawną-   2 punkty.

 

5.       Uczeń – finalista konkursu szczebla wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego organizowanych przez kuratorium oświaty otrzymuje za każdy przedmiot  konkursowy po 15 punktów.

6.       Uczeń - finalista innych konkursów szczebla wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego otrzymuje za każdy przedmiot  konkursowy 8 punktów.

7.        Za inne, udokumentowane sukcesy uczeń otrzymuje maksymalnie 7 punktów.

8.       Suma punktów uzyskanych przez ucznia, z wyłączeniem punktów za egzamin gimnazjalny, nie może przekroczyć 100.

 

 

§ 5.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

1)      sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2)      kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3)      kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

§ 6

Wszystkie inne, nie ujęte niniejszym regulaminem sprawy, dotyczące rekrutacji reguluje rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2009 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Wróbel
Ilość wyświetleń: 1523
08 stycznia 2009 15:26 (Michał Wróbel) - Utworzenie dokumentu.