Komunikaty

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W ZIELONEJ GÓRZE

OGŁASZA NABÓR  KANDYDATÓW NA  WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

INSPEKTORA  DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

  1. 1.       Nazwa i adres jednostki dokonującej naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. bhp:

Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

ul Botaniczna 50

65-392 Zielona Góra

  1. 2.       Określenie stanowiska: inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. 3.       Wymiar etatu: 0,14 etatu
  3. 4.       Miejsce  wykonywania pracy: Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki
  4. 5.       Wymagania w stosunku do kandydatów:

a)      wymagania niezbędne:

 - posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 - posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

               b) wymagania dodatkowe:

                      - doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

                    - samodzielność i dobra organizacja pracy,

                    - komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność,

                    - umiejętność pracy w zespole.

        6.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

                 - przeprowadzanie szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla pracowników,

                 - organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bhp,

                 - przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad  

                 - dotyczących bhp i ppoż,

                 - bieżące informowanie dyrektora szkoły o stwierdzonych zagrożeniach   

                 zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

                 - przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych

                 dotyczących bhp i ppoż,

                 - prowadzenie dochodzeń powypadkowych i sporządzanie protokołów  powypadkowych,

                prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie, dokumentów dotyczących

                wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób   zawodowych,  podejrzeń o takie choroby,

                 - dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się  z wykonywaną pracą,

                 - współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy,

                 - wyposażenie szkoły w urządzenia gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy,   odpowiednie

                 wywieszki i instrukcje zgodnie  z obowiązującymi normami,

                 - czuwanie nad prawidłową eksploatacją urządzeń i sprzętu gaśniczego,

                 - zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji ludzi i mienia w przypadku powstania

                 Pożaru,

                 - realizowanie wymagań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby

                 bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),

  1. 7.       Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 - list motywacyjny,

 - kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  

 i kwalifikacje,

 - kopie świadectw pracy,

  - oświadczenie kandydata o niekaralności,

  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego   

  danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   

  (Dz.U. z 2002r. Nr101,poz. 926 z póż. zm.).

 

  1. 8.       Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

- wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze, ul Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra                                w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko inspektora ds. bhp’ ’w termie do                        18 października 2012 r. do godziny 1500,

- dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szkoły).

 

  1. 9.       Informacje dodatkowe:

- otwarcie ofert i wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się w dniu                              22 października 2012 r. o godz. 1230,

- o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualne,

- informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze,

- warunkiem zatrudnienia kandydata będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego dopuszczającego do pracy na stanowisku inspektora ds. bhp.

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                            Zespołu Szkół Budowlanych

                                                                                                     im. T. Kościuszki w Zielonej Górze

 

                                                                                                                mgr Małgorzata Ragiel

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2012 18:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 1668
04 października 2012 18:53 (Maciej Pietsch) - Dodanie dokumentu.