Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Sporządzenie dokumentacji projektowej hali warsztatów szkolnych
Numer ogłoszenia: 188577 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych im.Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze , ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 451-39-51, faks 0-68 451-39-50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.budowlanka.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji projektowej hali warsztatów szkolnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej hali warsztatowej z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi; uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym również uzyskanie wszelkich koniecznych opinii i uzgodnień celem uzyskania tego pozwolenia; wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na potrzeby postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo hali; sprawowanie nadzoru autorskiego; na zasadach określonych we wzorze umowy. Inwestor zakłada powstanie hali o powierzchni około 600 m2 w konstrukcji aluminiowego stelaża pokrytego plandeką powleczoną tworzywem sztucznym, trójkąty ściany szczytowej i okładzina ścienna ze spienionych paneli, ogrzewanej i oświetlonej lub w rozwiązaniu równoważnym. Ogrzewanie nagrzewnicami, oświetlenie wewnętrze, instalacja wod-kan.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może zlecić Wykonawcy zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia istotnego odstępstwa w rozumieniu art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) dla zadań objętych niniejszym przetargiem, przygotowanie niezbędnych dokumentów, dokumentacji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i zezwoleń administracyjnych niezbędnych dla zmiany pozwolenia na budowę

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 2 kompletnych projektów budowlanych mających za przedmiot budynki lub obiekty użyteczności publicznej i/w tym 1 kompletnego projektu budowlanego mającego za przedmiot obiektu budowlanego opartego na konstrukcji stelażowej
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje dla potrzeb niniejszego zamówienia projektantem, który posiada zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno - budowlanej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy: a. ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia konieczne stało się wykonanie dodatkowych uzgodnień bądź dodatkowej dokumentacji, a konieczność wykonania tej dokumentacji nie była możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty; b. ze względu na zwłokę leżącą po stronie organów administracyjnych, o ile zostanie ona wykazana dokumentami, a Wykonawca podejmie wszelkie kroki, w tym przewidziane w art. 37 k.p.a. zmierzające do wyegzekwowania od organu terminowości jego działań

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.budowlanka.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2012 godzina 08:30, miejsce: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2012 18:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 944
03 września 2012 18:34 (Maciej Pietsch) - Zmiana danych dokumentu.
03 września 2012 18:34 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [zal5__umowa.doc] do dokumentu.
03 września 2012 18:33 (Maciej Pietsch) - Zmiana kolejności załączników.