Przetargi

Ogloszenie o przetargu - kursy zawodowe

Zielona Góra: Przeprowadzenie kursów zawodowych  dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 85956 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze , ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 451-39-51, faks 0-68 451-39-50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.budowlanka.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy”, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów „brukarz” - zajęcia łącznie dla 2 grup - średnio 7-15 osób, w wymiarze 30 godz. teorii + 60 godz. praktyki na grupę (łącznie 180  godzin), w terminie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2013r.

Minimalny zakres tematyczny kursu:

-    bezpieczeństwo i higiena pracy,

-    dokumentacja techniczna,

-    tyczenie (narzędzia pomiarowe i kontrolno – wyznaczeniowe, wyznaczanie linii, spadków i łuków),

-    materiały budowlane podstawowe i pomocnicze,

-    maszyny i narzędzia,

-    przygotowanie frontu pracy,

-    brukowanie, naprawy,

2. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów „kierowca operator wózków jezdniowych” - zajęcia łącznie z egzaminem państwowym (UDT) i wydaniem uprawnień i certyfikatów dla 2 grup, po średnio 7-15 osób, w wymiarze 52 godz. teorii na grupę + 15 godz. praktyki na osobę, w terminie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2013r.

Minimalny zakres tematyczny kursu:

-    bezpieczeństwo i higiena pracy,

-    typy stosowanych wózków jezdniowych,

-    budowa wózków,

-    czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

-    czynności operatora w czasie pracy wózkami,

-    wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

-    ogólne wiadomości o Dozorze Technicznym,

-    obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem skroplonym w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany,

-    praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,

3. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV” -  zajęcia łącznie z egzaminem państwowym dla 2 grup, po średnio 7-15  osób, w wymiarze 70 godz. na grupę (łącznie 140 godz.), w terminie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2013r.

Minimalny zakres tematyczny kursu:

-    bezpieczeństwo i higiena pracy,

-    podstawy prawne dotyczące gospodarki energetycznej,

-    ochrona od porażeń w instalacjach do 1 kV,

-    zasady budowy i eksploatacji urządzeń energetycznych,

-    zasady organizacji bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych,

-    zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia,

-    wyłączniki przeciwporażeniowe,

-    warunki techniczne wykonania instalacji w obiekcie budowlanym,

-    zasady eksploatacji urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV,

4. przeprowadzenie kursów „Drwal” - zajęcia łącznie dla 2 grup, po średnio 7-15 osób, w wymiarze 20 godz. teorii + 100 godz. praktyki na grupę (łącznie 240 godz.), w terminie: od dnia podpisania umowy do 20.12.2013r.

Minimalny zakres tematyczny kursu:

-    bezpieczeństwo i higiena pracy,

-    udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

-    budowa silników spalinowych i pilarek,

-    charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, paliwa, oleje i smary,

-    przygotowanie pilarki do pracy,

-    narzędzia i sprzęt pomocniczy,

-    technika ścinki i obalania drzew, ścinka drzew trudnych oraz złomów i wywrotów,

-    technika przerzynki kłód i dłużyc, technika okrzesywania,

-    organizacja procesu technologicznego pozyskania drewna, manipulacja i sortymentacja,

-    wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) – budowa i zastosowanie.

Jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

Programy zajęć powinny być dostosowane do aktualnej specyfiki, przy uwzględnieniu dotychczasowego przygotowania uczestników, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań ekologicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do:

-  zorganizowania i przeprowadzenia badań lekarskich niezbędnych do orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Badania należy przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, a ich koszt należy wliczyć w ogólny koszt szkolenia zawodowego. W przypadku, gdy w wyniku badań okaże się, iż uczestnik nie może uczestniczyć w danym szkoleniu, koszt tych badań nie zostanie zwrócony za danego uczestnika;

- przedłożenia Zamawiającemu konspektu;

- przedłożenia koordynatorowi projektu wzorów materiałów szkoleniowych dla każdego szkolenia zawodowego w wersji papierowej, po podpisaniu umowy;

- przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami normującymi przeprowadzenie kursu zajęć( w soboty);

- prowadzenia list obecności zgodnie z kartą przeprowadzonych zajęć i harmonogramem, a także pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników, w przypadku przekroczenia 10% absencji;

- prowadzenia kart czasu pracy wykładowcy zgodnie z kartą przeprowadzonych zajęć

- zapewnienia na własny koszt sal do prowadzenia zajęć teoretycznych, spełniających ogólne standardy oraz odpowiedniej bazy lokalowej (warsztatowej), technicznej i sprzętowej do prowadzenia zajęć praktycznych. Wszystkie sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą być dostosowane do ilości uczestników;

- zapewnienia każdemu uczestnikowi na własność szkolenia materiałów dydaktycznych (szkoleniowych) oraz materiałów pomocniczych niezbędnych przy realizacji danego kursu zawodowego literatury wspomagającej przygotowanie do egzaminu zawodowego,

Dodatkowo jeden ww. komplet materiałów otrzyma Zamawiający dla celów ewentualnych późniejszych kontroli projektu.

- zapewnienia odzieży ochronnej, odpowiedniej do danego rodzaju kursu zawodowego;

- wykonania ankiety końcowej zajęć dydaktycznych w ostatnim dniu spotkań z uczestnikami projektu wg, wzoru dostarczonego przez koordynatora projektu;

- zapewnienia ewentualnych egzaminów zewnętrznych (ich opłacenia), po zaliczeniu których uczestnik otrzyma uprawnienia w danym zawodzie. Przy egzaminach zawodowych  powinien być obecny przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, w przypadku egzaminów, które tego wymagają;

- wystawienia stosownego zaświadczenia o zakończeniu kursu, wraz z podaniem zakresu tematycznego oraz ilością godzin. Każdy uczestnik szkolenia poza zaświadczeniem o ukończeniu kursu powinien otrzymać certyfikat ze szczegółowym rozpisaniem zdobytych na szkoleniu umiejętności oraz wszystkie dokumenty związane z odbytym przez niego szkoleniem, zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym w przypadku wózków widłowych itd. Dodatkowo na zaświadczeniach musi znaleźć się właściwie ologowanie oraz informacja, iż kurs był realizowany w ramach projektu „Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzory certyfikatów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Realizacja przedmiotu umowy następuje przy wykorzystaniu materiałów, środków, produktów oraz narzędzi Wykonawcy.

Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursów, a w szczególności:

-          koszt wynagrodzenia instruktora/ów,

-          koszt wynajmu sal,

-          koszt materiałów dydaktycznych,

-          koszt badań lekarskich,

-          koszt odzieży ochronnej (jeśli jest wymagana),

-          koszt ewentualnych egzaminów, po zaliczeniu których uczestnik otrzyma wymagane certyfikaty lub uprawnienia w danym zawodzie,

-          koszt cateringu(ciepły posiłek).

Dokładne harmonogramy zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.

Zajęcia powinny być prowadzone w na terenie miasta Zielona Góra, w innym przypadku koszt dowozu uczestników ponosi Wykonawca.

Uczestnikami zajęć są uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania i prowadzenia zajęć danego kursu;

- bieżącego prowadzenia dziennika zajęć (w tym każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach z zaznaczaniem na liście obecności, zapisywanie w dzienniku tematyki zajęć);

-  przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu końcowego sprawdzającego stopień opanowania wiadomości i umiejętności przez każdego uczestnika;

- przygotowania konspektów (programów zajęć);

 - wydania zaświadczeń ukończenia kursu lub zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach zawodowych;

- współpracy z Zleceniodawcą w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Wynagrodzenie uregulowane zostanie za każdego uczestnika kursu, pod warunkiem jego udziału w co najmniej 80% obowiązujących zajęć.

Płatności będą realizowane po zakończeniu danego kursu zawodowego i przedstawieniu pełnej dokumentacji z jego realizacji, zatwierdzonej przez  koordynatora projektu.

Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku, pod warunkiem otrzymania środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej. obejmuje:

Dokładne harmonogramy zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.

Uczestnikami zajęć są uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów w zakresie wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli należycie wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert co najmniej 3 usługi szkoleniowe ( w tym co najmniej jedną dla minimum 12 osób), których tematyka odpowiada przedmiotowi zamówienia i przedstawi załącznik nr 4 wykaz wykonanych usług szkoleniowych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów w zakresie wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy. Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku, jeżeli należycie wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert co najmniej 3 usługi szkoleniowe ( w tym co najmniej jedną dla minimum 12 osób), których tematyka odpowiada przedmiotowi zamówienia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 • Wypełniony zał. Nr 1 do siwz – oferta
 • Wypełniony zał. Nr 4 do siwz – wykaz zrealizowanych przez wykonawcę usług

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:

a)     Zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy.

b)     Zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, realizacja zadania w wyznaczonych terminach będzie niemożliwa.

c)     W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania

d)     zmiany terminu realizacji szkolenia na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy

e)     zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek itp.)

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.budowlanka.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 08:30, miejsce: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                     

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2013 16:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 675
01 marca 2013 16:19 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [04_siwz_kursy_zawodowe_wykaz_szkolen.docx] do dokumentu.
01 marca 2013 16:19 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [03_siwz_umowa_na_realizacje_kursow_zawodowych.docx] do dokumentu.
01 marca 2013 16:19 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [02_siwz_kursy_zawodowe_oswiadczenie.docx] do dokumentu.