Przetargi

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 194616 - 2013; data zamieszczenia: 19.05.2013

Zielona Góra: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 194616 - 2013; data zamieszczenia: 19.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze , ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 451-39-51, faks 0-68 451-39-50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.budowlanka.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych.

Celem zajęć dodatkowych jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie kompetencji kluczowych. Zajęcia mają być przeprowadzone z następującego przedmiotu:

a)    przedsiębiorczość - zajęcia łącznie dla 2 grup po 15 osób w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę (łącznie 60 godz.),  w terminie do  31.12.2014 r.;

Jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

Zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod, takich jak: wykłady, warsztaty, analiza przypadków, ćwiczenie umiejętności, interaktywność zajęć, zadania praktyczne.

Dokładne harmonogramy zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.

Zajęcia powinny być prowadzone w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, przy ul. Botanicznej 50.

Uczestnikami zajęć są uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

Wykonawca zobowiązany jest do:

-     przygotowania i prowadzenia zajęć z danego przedmiotu;

-     bieżącego prowadzenia dziennika zajęć (w tym każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach z zaznaczaniem na liście obecności, zapisywanie w dzienniku tematyki zajęć);

-   przeprowadzenia i oceny testu początkowego oraz testu końcowego sprawdzającego stopień opanowania wiadomości i umiejętności przez każdego uczestnika;

-   sporządzenia opinii o uczestnikach biorących udział w zajęciach.

- przygotowania konspektów (programów) zajęć

Należności regulowane będą raz w miesiącu, na koniec miesiąca, za zajęcia przeprowadzone w danym miesiącu. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku, pod warunkiem otrzymania środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80200000-6 usługi szkolnictwa średniego

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów w zakresie wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli będzie posiadał min. 5-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą uczącą się w technikum, doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych dla uczniów techników oraz będzie znał programy nauczania w technikum.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów w zakresie wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli będzie dysponował  kadrą dydaktyczną uczestniczącą w wykonaniu zamówienia  posiadającą  wykształcenie wyższe kierunkowe, wymagane do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu, będącą czynnymi zawodowo nauczycielami kontraktowym lub mianowanymi lub dyplomowanymi,  posiadającymi minimum dwuletni staż w zawodzie, posiadającymi doświadczenie w przygotowywaniu uczniów technikum do egzaminów zawodowych i maturalnych, znającymi programy nauczania w technikum, posiadającymi minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą uczącą się w technikum, posiadającymi doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych dla uczniów techników.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie precyzuje się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 • Wypełniony zał. Nr 1 do swiz - oferta

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:

a)     Zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy.

b)     Zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, realizacja zadania w wyznaczonych terminach będzie niemożliwa.

c)     W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania

d)     zmiany ilości uczestników szkolenia w przypadku niepodjęcia lub rezygnacji uczestnika szkolenia

e)     zmiany terminu realizacji szkolenia na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy

f)      zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek itp.)

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.budowlanka.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 08:30, miejsce: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                       

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH- nie dotyczy

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2013 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 963
19 maja 2013 09:20 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_siwz__przedsiebiorczosc.docx] do dokumentu.
19 maja 2013 09:20 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [zal_03_do_siwz_przedsiebiorczosc.docx] do dokumentu.
19 maja 2013 09:20 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [zal_02_do_siwz_przedsiebiorczosc.docx] do dokumentu.