Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

 

Zielona Góra: Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 122209 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych im.Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze , ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-68 451-39-51, faks 0-68 451-39-50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.budowlanka.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy pracowni językowej, sprzętu optycznego geodezyjnego i oprogramowania, sprzętu elektronicznego (projekcyjnego), sprzętu i aparatury fotograficznej oraz innego drobnego sprzętu i materiałów dydaktycznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.32.10.00-4, 37.45.00.00-7, 39.16.21.00-6, 38.65.21.00-1, 38.65.00.00-6, 38.65.34.00-1, 38.63.60.00-2, 30.20.00.00-1, 39.15.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie precyzuje się
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie precyzuje się
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie precyzuje się
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie precyzuje się
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie precyzuje się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Istotna zmiana postanowień umowy jest niedopuszczalna, z wyjątkiem: - zmiany elementów przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zachowania ich jakościowych, estetycznych i funkcjonalnych parametrów, w przypadku gdy wykonanie dostawy w oparciu o zaoferowane elementy stało się niemożliwe bądź utrudnione - zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku udowodnionej zwłoki dostawcy wyższego szczebla.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.budowlanka.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 11:45, miejsce: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 50.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy nr WND-POKL.09.02.00-08-040/12 Wykwalifikowania Budowlani - 2..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oprogramowanie specjalistyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy oprogramowania geodezyjnego i do projektowania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.32.10.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 20.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały dydaktyczne i plastyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu dydaktycznego do nauki przedmiotów ścisłych i materiałów plastycznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 20.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt elektroniczny i fotograficzny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu elektronicznego (projekcyjnego), sprzętu i aparatury fotograficznej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 38.65.21.00-0, 38.65.00.00-6, 38.65.34.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 20.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Niwelator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy niwelatorów wraz z oprogramowaniem i łat do niwelatorów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 20.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sprzęt sportowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy drobnego sprzętu sportowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.45.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 20.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pracownia językowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy kompletnych szkolnych pracowni językowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 20.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2013 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 1228
28 czerwca 2013 09:48 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pytanie.doc] do dokumentu.
27 czerwca 2013 10:50 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [zal5_opis_przedmiotu_zamowienia__po_zmianach.doc] do dokumentu.
27 czerwca 2013 10:50 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [zmiana_siwz.doc] do dokumentu.