Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu

Zielona Góra, dnia 21 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

Dotyczy: „Wykonanie i dostawa elementów strojów i obuwia dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze”

 

 

Informacja o Rozstrzygnięciu postepowania

 

            Niniejszym Zamawiający Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźń. Zm.) informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i dostawa elementów strojów i obuwia dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze (BZP nr 226161-2013 z dnia 2013.10.28 r.).

 

I.

            Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i 5 oraz 89 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźń. zm.) Zamawiający postanawia wykluczyć wykonawcę Nam – Kon Sp. z o.o., ul. 31 Maja 31, 62-500 Konin.

 

            Wykonawca na wezwanie z dnia 12 listopada 2013 r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, wyjaśnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 4 ustawy oraz wyjaśnienia rażąco niskiego charakteru ceny Wykonawca nie przedłożył odpowiedzi.

 

            Stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

            Dalej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i 5: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.6)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

II.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźń. zm.) Zamawiający postanawia wykluczyć wykonawcę Firma Konfekcyjno – Handlowa El-Mar, ul. Mickiewicza 24, 60-836 Poznań.

 

            Wykonawca na wezwanie z dnia 12 listopada 2013 r. do uzupełnienia dokumentów poświadczających wykonanie dostaw wskazanych w wykazie wykonanych dostaw, tj. dostaw strojów dla Orkiestry w Wilamowicach i w Chludowie przedłożył referencje dotyczące dostawy dla Orkiestry w Chludowie oraz dla Orkiestry w Środzie Wlkp., nie przedkładając jednocześnie zmienionego wykazu wykonanych dostaw.

 

            Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt. 4: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

III.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźń. zm.). Zamawiający postanawia dokonać wyboru, jako najkorzystniejszej w postępowaniu, oferty złożonej przez Elżbietę Żukowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kreacja – Studio Elżbieta Żukowska, ul. Gimnazjalna 6, 85-007 Bydgoszcz.

Przedmiotowa oferta uzyskała 100 punktów.

               

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na powyższe rozstrzygnięcie wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w ciągu 5 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć o nim wiadomość.

 

            Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego rozstrzygnięcia. Celem umówienia konkretnego terminu zawarcia umowy proszę o kontakt telefoniczny z Zamawiającym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawca;
  2. BIP;
  3. a/a.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2013 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 645
23 listopada 2013 10:59 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2013 10:59 (Maciej Pietsch) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)