Komunikaty - archiwum

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W ZIELONEJ GÓRZE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

1. Nazwa i adres jednostki dokonującej naboru na wolne stanowisko głównego księgowego:

    Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

    ul Botaniczna 50

    65-392 Zielona Góra

2. Określenie stanowiska : główny księgowy

3. Wymiar etatu : 0,90 etatu

4. Miejsce wykonywania pracy : Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

5. Wymagania w stosunku do kandydatów (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami, art. 45)

            a) wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa

   członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -    

  strony  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy

  odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od

   posiadania obywatelstwa polskiego;

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw

  publicznych;

- nie karany za przestępstwa:

* przeciwko mieniu,

* przeciwko obrotowi gospodarczemu,

* przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

* przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

- spełnia jeden z poniższych warunków:

* ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe

   studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub   

   ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę         

   w księgowości,

*  ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

- znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień

  publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

  finansów publicznych, samorządzie gminnym, systemie oświaty, Karty

  Nauczyciela, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania;

- znajomość obsługi komputera;

b) wymagania dodatkowe

- znajomość modułu finansowego firmy Vulcan;

- znajomość zasad księgowości budżetowej;

- umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;

- umiejętność pracy w zespole;

                        -  komunikatywność;

                        - sumienność;

                       

6. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

a)zakres odpowiedzialności:

- prowadzenie rachunkowości jednostki;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

-  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych

 i finansowych zgodnie z planem finansowym;

-  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

-  sporządzanie kalkulacji kosztów;

-  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;

-  sporządzanie bilansu rocznego jednostki

-  kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

finansowych;

 - kontrolowanie ksiąg inwentarzowych majątku szkoły;

-  wykonywanie zaleceń pokontrolnych w zakresie finansów;

-  zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych

przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.

b) zakres uprawnień:

- prawo do  żądania od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;

-  wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być

wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

7. Wymagane dokumenty:

a) CV z dopisaniem klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U.  z 2002r., nr 101, poz. 926 z póź. zm.);

b) list motywacyjny;

c) świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie

wykonywanej pracy w księgowości;

e) oświadczenie kandydata o niekaralności;

8. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki  ul Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra                        w zamkniętej kopercie  dopiskiem  ,,Nabór na stanowisko głównego księgowego’’                      w terminie  do 06 lipca 2009r. do godziny 13,00.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu    decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).

 

9 Informacje dodatkowe:

a) kontakt z Dyrektorem Zespołu Szkól Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze

tel. 068 451-39-51, fax 068 451-39-50;

b)  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualne;

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej              i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki;

d) warunkiem zatrudnienia kandydata będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego dopuszczającego do pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                  Zespołu Szkół Budowlanych

                                                                                              im. T. Kościuszki w Zielonej Górze

 

                                                                                                       mgr Małgorzata Ragiel

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2009 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Wróbel
Ilość wyświetleń: 1681
22 czerwca 2009 11:56 (Michał Wróbel) - Utworzenie dokumentu.